[Hungarologia] Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2015. évi tevékenységéről

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság nmtt at iif.hu
2016. Már. 2., Sze, 13:22:25 CET


Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2015. évi
tevékenységéről

Társaságunk a 2015. évre egyedi támogatói döntés alapján a megelőző évvel
egyező összeget, 4,456 M Ft-ot kapott az MTA-tól. Ez az összeg lehetővé
tette alapműködésünk kielégítő folytatását, aminek érdemi összegű
finanszírozására egyéb pályázati keretből nem nyílik mód. E költségek
túlnyomó részét a Társaság munkáját koordináló Titkárság működtetése teszi
ki. Az akadémiai támogatás melletti bevételeink a tagdíjakból és a sikeres
pályázatokból keletkeznek, amelyekből főként publikációs és
konferenciaszervezési tevékenységünket finanszírozzuk.

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság közösen viseli az irodánknak is
otthont adó MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal a régi magyar irodalom
és művelődéstörténet legnagyobb presztízsű díjának, a "Klaniczay-díjnak" a
költségeit. A 2015. évi Klaniczay-díjat az Országos Széchényi Könyvtár
munkatársa, V. Ecsedy Judit nyerte el, a több éves, kiemelkedő színvonalú
könyvtörténeti kutatás lezárását jelentő kiadványért: A régi magyarországi
nyomdák betűi és díszei, XVII. század, II, Kelet-magyarországi és erdélyi
nyomdák, Lőcse, Kassa, kiad. Bánfi Szilvia, Pavercsik Ilona, Perger Péter,
V. Ecsedy Judit, Bp., Balassi-OSzK, 2014 (Hungaria Typographica, 2/2).

Szakmai tevékenységünket 2015-ben is a megszokott keretek között folytattuk.
A publikációkat illetően tudományos szempontból kiemelt tevékenységként
kezeltük a 2013-ban, az ELTÉ-vel közösen rendezett Doktoriskolák IV.
nemzetközi konferenciája (
<http://hungarologia.net/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-kon
ferenciai/magyar-valsag-es-kultura/>
http://hungarologia.net/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konf
erenciai/magyar-valsag-es-kultura/) előadásait közlő kiadvány sajtó alá
rendezését, amely végül - a tervezetthez képest némi  csúszással - 2015
nyarán jelent meg, az Argumentum Kiadó gondozásában: Válság és kultúra: A
doktori iskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának
előadásai, szerk. Bene Sándor, Dobos István, technikai szerk. Nyerges Judit,
Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság-Argumentum Kiadó, 2015, 472 l.
(On-demand elektronikus elérhetősége:  <http://real.mtak.hu/30953/>
http://real.mtak.hu/30953/) Megjelent még a Patrimónium és társadalom a 20.
században. A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai szerk.
Barna Gábor, Keszeg Vilmos, Kolozsvár-Budapest, Kriza János Néprajzi
Társaság-Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2015, 356 l.

Periodikumaink között (az Akadémiai Kiadó közreműködésével, a Balassi
Intézet kiegészítő támogatásával) egy kötetbe összevonva jelentettük meg
idegen nyelvű magyarságtudományi folyóiratunk, a Hungarian Studies 29.
évfolyamának (2015) két számát. (A tartalmat ld.:
<http://www.akademiai.com/toc/044/29/1-2>
http://www.akademiai.com/toc/044/29/1-2) Évkönyvünk, a Balassi Intézettel,
az Országos Széchényi Könyvtárral és a Magyar Országos Levéltárral közösen
kiadott Lymbus: Magyarságtudományi forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor,
szerk. Lengyel Réka) aktuális kötete szintén publikálásra került a tárgyév
folyamán, gazdag művelődéstörténeti és hungarológiai tartalommal (
<http://epa.oszk.hu/01500/01500/00011/pdf/>
http://epa.oszk.hu/01500/01500/00011/pdf/). Fenyvesi Kristóf és Patócs
László vendégszerkesztésében a "Válság és kultúra" doktoriskolai kötetét
megelőzően, a Híd c. újvidéki folyóiratban válogatás jelent meg a
konferencia anyagából (elektronikus kivonat:
<https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47687>
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47687).

Rendezvényeink közül a tárgyévben is sor került a nagy érdeklődéssel kísért,
interdiszciplináris tárgyú doktoriskolai konferenciára, "Időértelmezések a
magyarságtudományokban: A doktoriskolák V. nemzetközi konferenciája" címmel,
Pécsett, 2015. augusztus 27-28-án (a programot ld.:
<http://hungarologia.net/wp-content/uploads/Program-Id%C5%91%C3%A9rtelmez%C3
%A9sek-a-magyars%C3%A1gtudom%C3%A1nyokban.pdf>
http://hungarologia.net/wp-content/uploads/Program-Id%C5%91%C3%A9rtelmez%C3%
A9sek-a-magyars%C3%A1gtudom%C3%A1nyokban.pdf). A konferencia előadásainak
kiadását a korábbiakhoz hasonlóan készítjük elő, reményeink szerint a
2016-os év folyamán sikerül a kötetet megjelentetni.

Folytattuk a 2016-ban sorra kerülő VIII. Nemzetközi Hungarológiai
Kongresszus (Kultúra és tudományköziség: magyarságtudomány a 21. században)
előkészítését. A rendezvényt fogadó Pécsi Tudományegyetemen felállt és 2015.
folyamán több operatív ülést is tartott a Szervezőbizottság, megszületett a
Kongresszus szakmai programját ismertető 2. körlevél (
<http://hungarologia.net/wp-content/uploads/VIII-Hungarologiai-Kongresszus-2
-korlevel.pdf>
http://hungarologia.net/wp-content/uploads/VIII-Hungarologiai-Kongresszus-2-
korlevel.pdf), beindult a rendezvényt koordináló honlap is (
<http://hungkong2016.hu/> http://hungkong2016.hu/). Az előadásjavaslatok
fogadása március 1-jén zárult; a szervezés a korábbi csúszás ellenére jó
ütemben halad. A Kongresszus zárásaként kerül majd sor a Társaság ötévente
esedékes tisztújító közgyűlésére: az ezt előkészítő szavazás és az új
vezetőségi és választmányi jelöltlista összeállítása megtörtént (
<http://hungarologia.net/2016-evi-tisztujito-kozgyules/>
http://hungarologia.net/2016-evi-tisztujito-kozgyules/).

A Társaság szervezeti életét szabályozó rendezvényeinket 2015-ben is a
korábbi rendszerességgel és formában tartottuk meg: elektronikus úton
személyes részvétellel rendezett közgyűlés (2015. május 13.); választmányi
ülés (Pécs, 2015. augusztus 29.); Alapszabályt módosító rendkívüli közgyűlés
(Budapest, 2015. december 15.). Társaságunk belső információáramlásának fő
csatornája továbbra is a levelezőlista (
<http://hungarologia.net/hu/listserv/>
http://hungarologia.net/hu/listserv/). Nagy súlyt helyezünk azonban arra,
hogy a tagságon túl, szélesebb körben is terjedjenek a hungarológiai hírek,
kutatási eredmények. Ennek legfontosabb eszköze a Társaság titkárságán
szerkesztett honlap ( <http://hungarologia.net/> http://hungarologia.net/).

*

Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával
támogatták Társaságunkat, a következő bevallás alkalmával pedig 1%-os
adófelajánlásukat továbbra is a 19007689-1-41-es adószámunk feltüntetésével
várjuk.

*

A Társaság éves tagdíja 30 euró, vagy 7.000 forint, amely átutalható
számlaszámunkra: Erste Bank Hungary Zrt. 11991102-02102744-00000000, SWIFT
kód: GIBAHUHB, nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744
0000 0000.

*

Titkárságunk e-mail címe a továbbiakban is  <mailto:nmtt at iif.hu>
nmtt at iif.hu. Levelezési címünk: 1014 Budapest, Országház u. 30. II/1. vagy
H-1250 Budapest, Pf. 9.

Budapest, 2016. március 2.

Tuomo Lahdelma
elnök

Monok István
társelnök

Bene Sándor
főtitkár

--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lists.bibl.u-szeged.hu/pipermail/hungarologia/attachments/20160302/d054f7c3/attachment.htm>


További információk a(z) Hungarologia levelezőlistáról